کولر های آکسیال

برای سوله ها و سالن های بزرگ که سرمایش یکنواخت و سراسری فضا مورد نظر می باشد بدون نیاز به کانال کشی و به عنوان سیستم های سرمایش مرکزی کولر های آکسیال بهترین گزینه میباشد

کولرهای سانتریفیوژ

برای سرمایش سالن های صنعتی و ورزشی کوچک، سرمایش موضعی توسط کانال کشی، تأمین همزمان سرمایش چندین واحد اداری، تجاری و آموزشی، این کولر ها بهترین گزینه می باشند.